CKFinder Keygen

Key Test Local 3.x.x :

localhost - FMHM1RKGEP4NTF1D3D1Y47ESV8JJH
bacninhit.com - G333885RP5LKJQ9P371VDJ63UDNJA


Note :

- You use version 2.x, naming the option "License Name". Version 3.x run in current domain. If running on localhost, "License Name" must be "localhost" while running online right domain name is running.

- CKfinder 3.x.x : If you add the key but also the DEMO, please get the key again until you lose the word DEMO is OK. Thanks !


Lưu ý :

- Bạn nào dùng bản 2.x thì đặt tên "License Name" kiểu gì cũng được. Nhưng bản 3.x bạn phải đặt tên theo domain đang chạy. Nếu đang chạy ở localhost thì "License Name" phải là "localhost" còn đang chạy online thì phải lấy tên của domain đang chạy.

- CKfinder 3.x.x : - Nếu add key mà còn báo DEMO vui lòng lấy lại key đến khi nào mất chữ DEMO là OK. Thanks !